WSPÓŁPRACA

Poszukujemy do współpracy firmy windykacyjne z różnych stron Polski .

Realia polskiego obrotu gospodarczego od kilku lat ulegają stałym i nie zawsze korzystnym dla jego uczestników przeobrażeniom. Poszczególne rynki stabilizują się, inne tą stabilność tracą. Każdego roku tysiące nowych firm podejmuje działalność, a tysiące innych upada. Ich problemy nie pozostają bez wpływu na kondycję finansową pozostałych uczestników obrotu, a upadłość firm często pociąga za sobą utratę płynności finansowej, a nawet upadłość innych przedsiębiorców. Coraz częściej proste decyzje zwykłego zarządu przedsiębiorstwem stają się decyzjami strategicznymi, a pomyłka przy ich podejmowaniu może nieść fatalne dla firmy skutki.

Decyzje te, a w szczególności dotyczące doboru kontrahentów, oceny ich wiarygodności i kondycji finansowej, sposobu ułożenia i prawnego uregulowania współpracy z nimi, wysokości i zabezpieczenia udzielanego kredytu kupieckiego, ale także decyzje dotyczące zerwania niebezpiecznego kontraktu, zaprzestania współpracy czy zabezpieczenia i windykacji należności, nie mogą być pochopne. U podstaw każdej decyzji powinna leżeć pełna i pewna wiedza w zakresie faktycznych przesłanek jej podjęcia, a ocena tych przesłanek powinna być dokonana przy udziale specjalistów legitymujących się wiedzą ekonomiczną, prawniczą, a przede wszystkim głęboką znajomością rynku.

Dlatego Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa Sp. z o.o. oferuje Państwu zintegrowany pakiet usług, stanowiących skuteczny instrument do realizacji pełnej kontroli nad Państwa działalnością finansową. Instrument zapewniający Państwu ochronę przed nieuczciwością innych uczestników obrotu i dający możliwość podjęcia szybkiej i skutecznej reakcji prawnej zabezpieczającej Państwa interesy.
Obecnie prowadzimy duże ilości spraw we wszystkich regionach Polski. Nasi pracownicy są starannie dobrani i wyszkoleni, aby prowadzić skuteczną windykację należności.

Proponujemy takie produkty jak: 

 • restrukturyzacja zadłużeń,
 • windykacje wierzytelności od niesolidnych płatników,
 • pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami,
 • monitoring wierzytelności,
 • kompensata zobowiązań,
 • wyszukiwanie majątku dłużnika dla egzekucji komorniczej,
 • pomoc i nadzór nad czynnościami komorniczymi,
 • wywiad gospodarczy,
 • badanie wiarygodności kontrahentów,
 • wykup wierzytelności,
 • usługi detektywistyczne,
 • ocena i zabezpieczanie kontraktów,
 • usługa kompleksowej obsługi prawno-finansowej.

Skup wierzytelności trudno ściągalnych 

Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa Sp. Z o.o. nie ogranicza się do pośrednictwa w obrocie wierzytelnościami. Jedną ze stosunkowo nowych usług jest skup wierzytelności trudno ściągalnych, popularny zwłaszcza pod koniec roku kalendarzowego, których obecność w bilansie zniekształcenia faktyczny obraz sytuacji finansowej firmy. Dotyczy to między innymi wierzytelności drobnych i przedawnionych.

Dochodzenie długów przedawnionych obarczone jest ryzykiem. Występowanie na drogę sądową może spowodować, że w razie podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika firma poniesie dodatkowe koszty. Fakt przedawnienia wierzytelności nie powoduje jej wygaśnięcia, ale wiąże się to z ogromnymi trudnościami w windykacji. Podobnie jest z wierzytelnościami po bezskutecznej egzekucji: postanowienie takie pozwala księgować koszt uzyskania przychodu, jednak wierzytelność w dalszym ciągu pozostaje i nadal nie wiadomo, czy próbować czy może o niej zapomnieć.
Usługa ta polega ma sprzedaży wierzytelności trudno ściągalnych naszej firmie za symboliczną cenę. Transakcja umożliwia wyksięgowanie nieściągalnych należności oraz zamknięcie konta analitycznych bez konieczności uzyskania tytułów egzekucyjnych i wykonawczych. Ponadto zmniejsza zobowiązania podatkowe zbywcy, ponieważ różnica między wartością sprzedanych wierzytelności, a uzyskaną ceną stanowi koszt uzyskania przychodu. Nie można zapomnieć i innym istotnym aspekcie omawianych transakcji. Zbycie naszej firmie wierzytelności, których przedsiębiorstwo nie chce samodzielnie windykować, może wpłynąć na poprawę jego wizerunku. Rzecz w tym, iż dłużnicy przedsiębiorstwa mają wówczas świadomość, że niezapłacenie nie uchodzi im bezkarnie.

W trakcie przeprowadzania wywiadu gospodarczego nie ograniczamy się do ustalenia danych rejestrowych, ale sprawdzamy stan majątkowy dłużnika lub firmy opiniowanej, jej powiązania z innymi podmiotami gospodarczymi oraz na co przeznaczone są pieniądze z obrotu gospodarczego. W zakresie wywiadu gospodarczego współpracujemy z kilkoma wywiadowniami. Prowadzone windykacje każdorazowo poprzedzamy rozpoznaniem stanu majątkowego dłużnika.

Wszystko są to działania w terenie, nie zza biurka. Po przeprowadzeniu wywiadu operacyjnego nadzorujemy pracę organów egzekucyjnych i ściśle określamy możliwości oraz sposoby i metody odzyskania wierzytelności . Za przeprowadzone windykacje pobieramy wynagrodzenie w wysokości od 8 do 20% kwot odzyskanych. Wynagrodzenie za przeprowadzoną windykację jest każdorazowo negocjowane indywidualnie. Wpływ na jego wysokość mają także wysokość wierzytelności, stan majątkowy dłużnika, jego osobowość prawna i siedziba. Do windykacji przyjmujemy zarówno sprawy przedsądowe jak i te, w których został wydany tytuł wykonawczy. Za zgodą wierzyciela nadzorujemy pracę organów egzekucyjnych i ściśle współpracujemy komornikami. 

W trakcie prowadzonej windykacji, w określonych sytuacjach proponujemy wierzycielom sprzedaż wierzytelności wskazanym nabywcom. Dzieje się tak najczęściej w przypadku, gdy istnieje małe prawdopodobieństwo odzyskania należności od dłużnika, lub gdy sprzedaż wierzytelności jest dla zleceniodawcy korzystniejsza. Opłaty za pośrednictwo w zbyciu wierzytelności są również negocjowane indywidualnie i w zasadzie kształtują się w wysokości od 0,5% do 5% wartości wierzytelności. Informujemy, że Kujawsko - Pomorska Agencja Finansowa jest zainteresowana wykupem wierzytelności szczególnie z branży alkoholowej , drożdżowej, papierniczej, środków ochrony roślin, rolnej, spożywczej, petrochemicznej oraz innych na warunkach do uzgodnienia.

Kolejną usługą jest monitoring, którego głównym celem jest poprawa przepływów środków pieniężnych oraz ich kontrola. Monitoring różni się od tradycyjnej windykacji, która dotyczy bardzo przeterminowanych długów. Kujawsko-Pomorska Agencja Finansowa prowadzi również szeroką działalność z zakresu profesjonalnego doradztwa finansowego, np. ubezpieczenia: grupowe i indywidualne, kredyty, rachunki i lokaty (ror, fundusze inwestycyjne).